Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. De e-commerce website van Camps, Jasper – De Daguitstap met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Truibroek 19 0101, BTW BE 0751.596.877 (hierna 'De Daguitstap') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen via de website www.dedaguitstap.be.

1.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Daguitstap moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Daguitstap aanvaard zijn.

1.3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

1.4. Het nalaten op gelijk welk moment door De Daguitstap om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.1.5. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Daguitstap. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Daguitstap niet. De Daguitstap is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Daguitstap is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


2.2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@dedaguitstap.be.

2.3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Daguitstap. De Daguitstap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2.4. Bovendien kan De Daguitstap in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.


Artikel 3: De prijs


3.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


3.2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


3.3. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig te zijnen laste zullen vallen.


3.4. De Daguitstap behoudt zich het recht voor om eventuele typefouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. De Daguitstap kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.


Artikel 4: Bestelling


4.1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.


4.2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop 'Bestelling plaatsen'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief


4.3. De Daguitstap verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen.


Artikel 5: Betaling


5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via bancontact, KBC/CBC online, Belfius Direct Net, iDEAL of geschenkbonnen. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De betalingsprovider voor de webshop van De Daguitstap is Mollie bv, met zetel te Keizersgracht 313, NL 1016 EE Amsterdam, ondernemingsnummer 0646.950.903.


5.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst


6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling aan de woonplaats van de Klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet De Daguitstap beroep op de diensten van Bpost dewelke een eigen leveringsschema hanteert. Het leveringsschema van Bpost kan door de Klant worden geraadpleegd op de website, maar is louter indicatief. Enige wijziging aan het leveringsschema door Bpost kan niet worden toegerekend aan De Daguitstap.

6.3. Indien de Klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden in het Postkantoor of een Postpunt.

6.4. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de in artikel 6.3. voorziene termijn, zullen deze goederen teruggezonden worden naar De Daguitstap en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de Klant. De Klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan 30% van het totale aankoopbedrag (inclusief kosten) verschuldigd zijn. Een eventueel restsaldo zal door De Daguitstap terug worden overgemaakt aan de Klant.

6.5. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft De Daguitstap, onverminderd de bepalingen van artikel 9 (overmacht), de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van De Daguitstap

6.6. De Daguitstap brengt de Klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren.

6.7. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Daguitstap


6.8. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Daguitstap was geboden.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud


7.1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Daguitstap.7.2. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Daguitstap te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8: Herroepingsrecht


8.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.


8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant (per gewone post: De Daguitstap, truibroek 19 0101, 3945 Ham, of per e-mail: info@dedaguitstap.be) via een ondubbelzinnige verklaring de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.De Klant kan ook een duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en opsturen via onze website www.dedaguitstap.be/contact. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.


8.3. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


8.4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Daguitstap heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Daguitstap, truibroek 19 0101, 3945 Ham. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


8.5. De Klant heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de Klant de aankoop niet meer herroepen.


8.6. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Daguitstap zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


8.7. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Daguitstap alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Daguitstap op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Daguitstap wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.


8.8. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Daguitstap geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


8.9. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.


8.10. De Daguitstap betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 9: Overmacht


9.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval worden de verplichtingen van De Daguitstap opschort voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbonden.


9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


Artikel 10: Bewijs

10.1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen


11.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn over onze diensten. Wanneer je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@dedaguitstap.be of per brief gericht aan: De Daguitstap Truibroek 19 0101 3945 Ham. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.


11.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.


11.3. De Daguitstap wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De algemene voorwaarden kunnen hier gedownload worden.